× [Bild]

Vad är det som firas?

Den 30 juni 2023 är det 900 år sedan kryptans högaltare, eller huvudaltare, invigdes. Det skedde alltså den 30 juni 1123, och invigningen förrättades av Lunds dåvarande ärkebiskop Asser. Altaret helgades åt Johannes Döparen men också åt alla patriarker och profeter, och samtidigt lades det ner reliker i altaret. Genom att helga kryptans högaltare åt Johannes Döparen underströks dess roll som dopkyrka, eller s.k. baptiserium, och av den fysiska närheten till en dopbrunn.

Högaltaret i Lunds domkyrkas krypta

Själva domkyrkan var dock inte färdigbyggd vid den tiden. Domkyrkan invigdes först den 1 september 1145 när högaltaret i kyrkans högkor var färdigt. Numera är Lunds domkyrka Sveriges mest besökta kyrka med omkring 700 000 besökare om året.

Från början stod inte kryptans altare där det står nu, utan mitt i kryptans kor på den plats där den stora sarkofagen med kvarlevorna av ärkebiskop Birger Gunnersen finns numera, som man ser i bilden ovan. När Gunnersens sarkofag byggdes i början av 1500-talet så flyttades altaret längst in i kryptans absid där det står sedan dess.

Det fanns även altare i kryptans norra och södra sidokapell. Altaret i det norra sidokapellet invigdes av ärkebiskop Asser den 22 juli 1126, och altaret i det södra sidokapellet den 11 januari 1131.